המשרד לביטחון הפנים
הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול
אודות הרשות בתקשורת סמים והשפעותיהם חקיקה מחקרים ופרסומים צור קשר
הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול
חיפוש באתר
חיפוש
<a href="/pages/2009.aspx">מרכזי טיפול למכורים לסמים בסביבה שלך</a>
סקר היום

במדעי החברה והרווחה

עמדות לגבי הפרעת שימוש בחומרים בקרב סטודנטים במקצועות בריאות הנפש בישראל
היבטים והשלכות של פגיעה מינית תחת השפעת סמים ואלכוהול: בחינה השוואתית ארוכת טווח על התפרצות ומהלך סכיזופרניה
השפעת אלכוהול על תפקודים קוגניטיביים: נקודת מבט התפתחותית
סוציאליזציה להתמודדות כגורם הקשור לשימוש בסמים והתנהגויות סיכון בגיל ההתבגרות
עמדות ותפיסות של אנשי מקצוע כלפי הורים מכורים: התפקיד הממתן של מגדר וידיעה על התעללות מינית בילדות
חקר השפעת דפוסי אישיות ודגמי השתתפות בחיי היום-יום על שימוש בחומרים ממכרים בקרב נוער
סטראוטיפים תת-תרבותיים של בני נוער ישראלים: מחקר לגילוי סיבות, תוצאות והשלכות קטגוריות חברתיות פוסט-מודרניות
קשר בין איכות חיים מקצועית לבין ערכים בקרב מדריכים-מכורים בהחלמה במרכזי טיפול לנפגעי סמים
הבדלים בתוצאות טיפול אחזקתי במתדון בין קבוצות המיעוט הערבי והרוב היהודי בישראל
תפיסות ועמדות הורים ובני נוער לגבי שימוש בחומרים פסיכואקטיביים בחברה הערבית, 2015
מדיניות קידום בריאות ברמת בית הספר וגורמים ברמת התלמיד המנבאים התנהגויות סיכון לבריאות ותחושת רווחה, 2015
אפיון תדירות השתתפות בני נוער בפעילויות פנאי, כולל שימוש באלכוהול ובסמים
שתייה מופרזת בקרב מבוגרים צעירים בישראל
העברה בין-דורית של טראומת ההגירה ותהליך התירבות בקרב בני נוער יוצאי העדה האתיופית והקשרם לשימוש בחומרים פסיכואקטיביים
שביעות הרצון של עובדי הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול, עמדות ומידת הסכמה עם עמדות הרשות
השפעת המודעות למוות על נטילת סיכונים - תפקידן של תפיסות עולם תרבותיות
הקשר בין תמיכה חברתית ונכונות לבקש עזרה לצמיחה פוסט-טראומטית בקרב מכורים נקיים
הבדל בין סכיזופרנים ובעלי תחלואה כפולה ביכולת הערכת מצב רגשי
למחקרים נוספים

ערכים, עמדות והשימוש בסמים ואלכוהול בקרב סטודנטים ובני נוער בישראל - 2009

עבודת גמר לשם קבלת תואר מוסמך בפסיכולוגיה חברתית מאת דקלה שרם-בניסון, בהנחיית ד"ר אריאל כנפו, האוניברסיטה העברית בירושלים.
 

המחקר במלואו

תקציר

בדומה לכל התנהגות אנושית, גם צריכת סמים ואלכוהול היא התנהגות מורכבת הנגרמת כתוצאה מגורמים והסברים שונים. כל ניסיון לחקור את התופעה ולבחון את הגורמים המקדימים לה עשוי להשלים את חלקי התמונה המלאה ולסייע בהבנתה. המחקר הנוכחי מאפשר לבחון חלק מהמנגנונים הפסיכולוגיים העומדים מאחורי התנהגות צריכת סמים ואלכוהול בקרב אוכלוסיית הסטודנטים ובני הנוער בישראל. חשיבות המחקר טמונה בכך כי ככל שנטיב להבין מה הם הגורמים המקדימים לשתיית אלכוהול וצריכת סמים, כך נוכל לעצב באופן טוב יותר תוכניות מניעה ותוכניות לחינוך ערכי שמטרתן להפחית התנהגויות אלו.
טענת המחקר הנוכחי היא שהבדלים משמעותיים בערכים אישיים בין פרטים הצורכים סמים ואלכוהול לבין אלו שלא צורכים עשויים להסביר עמדות שונות כלפי סמים ואלכוהול, שבתורן עשויות לנבא התנהגות צריכה זו. באמצעות המסגרת התיאורטית של תיאורית הערכים של שוורץ (1992) נבחנה ההשערה כי מידת השימוש בסמים ואלכוהול קשורה להדגשת ערכים מסוימים יותר מאחרים. כלומר, פרטים אשר ערכי פתיחות לשינוי (הכוונה עצמית, גרייה, הדוניזם) הם בעדיפות גבוהה עבורם יצרכו יותר סמים ואלכוהול מאשר פרטים המונחים על פי ערכי שימור (מסורת, קונפורמיות, ביטחון). בחלקו השני של המחקר, נבחנה ההשערה כי ערכים אישיים עשויים להיות קשורים להתנהגות צריכת סמים ואלכוהול, הן באופן ישיר והן באופן בלתי ישיר, באמצעות תיווך של העמדות כלפי השימוש בסמים ואלכוהול. באופן ספציפי, המחקר התבסס על מודל ערכים-עמדות-התנהגות והציע כי עמדות כלפי סמים ואלכוהול הינן המנגנון המתווך את הקשר בין ערכים והתנהגות צריכת סמים ואלכוהול.
במחקר השתתפו 139 סטודנטים ו-143 בני נוער מאוניברסיטאות ובתי-ספר ברחבי הארץ. מבנה הערכים של הנבדקים נבדק באמצעות שאלון הדמויות למדידת ערכים של שוורץ, עמדותיהם כלפי סמים ואלכוהול נבדקו באמצעות שאלון עמדות שבחן באיזו מידה הנבדק בעל עמדה התומכת בשימוש בחומרים אלו והתנהגות הצריכה של סמים ואלכוהול נבדקה באמצעות דיווח-עצמי של הנבדקים באשר לצריכתם.
ממצאי חלקו הראשון של המחקר העידו כי בקרב מדגם הסטודנטים נמצאה תמיכה מלאה להשערות המחקר. כך שככל שערכי הפתיחות לשינוי הינם בעדיפות גבוהה יותר כך הסבירות לשימוש בסמים ואלכוהול עולה, וכן כי ככל שערכי השימור הינם בעדיפות גבוהה יותר כך הסבירות לשימוש בסמים ואלכוהול פוחתת. כלומר, מידת השימוש בסמים ואלכוהול קשורה להדגשת ערכים מסוימים יותר מאשר אחרים. לעומת זאת, בקרב מדגם בני הנוער נמצאה תמיכה חלקית בלבד להשערות המחקר. נמצא כי שימוש בסמים ואלכוהול קשור באופן חיובי לערכי גרייה והדוניזם, אך לא לערכי הכוונה עצמית, וכי שימוש בסמים ואלכוהול קשור באופן שלילי לערכי ביטחון, אך לא לערכי קונפורמיות ומסורת.
בחלקו השני של המחקר, נבחנה השפעתן של העמדות על קשרים אלו. בקרב מדגם הסטודנטים, נמצאה תמיכה לכך שעמדות התומכות בשימוש בסמים מתווכות הן את הקשר החיובי בין העדפה לערכי גרייה והדוניזם לבין שימוש בסמים והן את הקשר השלילי בין העדפה לערכי מסורת, קונפורמיות וביטחון לבין שימוש בסמים. אולם, לא נמצאה תמיכה לכך שעמדות התומכות בשימוש בסמים מתווכות את הקשר החיובי בין העדפה לערכי הכוונה עצמית לבין שימוש בסמים. אותם הממצאים נמצאו באשר לתפקיד המתווך של עמדות התומכות בשימוש באלכוהול בקרב מדגם הסטודנטים. בקרב מדגם בני הנוער, נמצא כי עמדות התומכות בשימוש בסמים מתווכות את הקשר החיובי בין העדפה לערכי הדוניזם לבין שימוש בסמים וכי עמדות התומכות בשימוש באלכוהול מתווכות את הקשר החיובי בין העדפה לערכי הדוניזם וגרייה לבין שימוש באלכוהול.
הממצאים מצביעים על כך שערכי הפתיחות לשינוי מהווים גורם סיכון פנימי לשימוש בסמים ואלכוהול, בעוד ערכי השימור מהווים גורם הגנה פנימי לשימוש בחומרים אלו. ההשלכות הפרקטיות לפיתוח ובניית תוכניות מניעה נידונות, תוך שימת דגש על הקשר שבין ערכיו האישיים של הפרט לבין עמדותיו כלפי סמים ואלכוהול. מעבר לתרומתן היישומית, תוצאות המחקר מהוות תמיכה לספרות העוסקת בתיאורית הערכים ובקשרים הנצפים בין ערכים והתנהגות, כמו גם תמיכה להיררכיית ערכים-עמדות-התנהגות, כפי שתוארה אצל Homer & Khale (1988).

 
סמל מדינת ישראל
English
Русский
العربية
קו חם למידע וייעוץ 1-700-500-508
הקו החם
אגף טיפול ושיקום
אגף אכיפה וחקיקה
אגף חינוך ומניעה
אגף הדרכות ומידע
אגף קהילה
מרכזי טיפול
מחקרי המדען
מחקרים
סקרים
סקרי שימוש
מחקרי הערכה
במדעי החברה והרווחה
במדעי הטבע והרפואה
מחקרים - סיכומים
סקרי 'יד על הדופק'
סיכומים ומצגות
לקטי ידיעות תקופתיים
נתוני שימוש בסמים
ספרייה ופרסומים
עלוני הסברה
טפסים
קישורים
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול © 2011
רח' כנפי נשרים 7, גבעת שאול, ת.ד 3985, ירושלים 91039, טל: 02-5675911 פקס: 02-6513956