המשרד לביטחון הפנים
הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול
אודות הרשות בתקשורת סמים והשפעותיהם חקיקה מחקרים ופרסומים צור קשר
הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול
חיפוש באתר
חיפוש
<a href="/pages/2009.aspx">מרכזי טיפול למכורים לסמים בסביבה שלך</a>
סקר היום

הוועדה ברשות המקומית

חובת הקמתה של ועדה למאבק בסמים ברשות המקומית

 
החובה על הקמת וועדה למאבק בסמים ברשות המקומית מעוגנת בסעיף 149י"א לפקודת העיריות, בסעיף 13 ב' לפקודת המועצות המקומיות (מועצה אזורית גם היא מועצה מקומית על פי צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958)

חוק לתיקון פקודת העיריות(מס' 99) התשס"ה - 2005
"ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים"

 

תיקון 99 לפקודת העיריות - ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים
לפקודה הוסף סעיף 149יא, הקובע שמועצת עיר תבחר ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים,  אשר תיזום ותתכנן פעילות לטיפול מקיף בנגע הנ"ל, לגבי מניעה, שיקום וטיפול, וכן חינוך והסברה. תוכניות הוועדה יאושרו ע"י המועצה ועל הוועדה לעקוב אחר יישום תוכניותיה המאושרות. חברי הוועדה הם שלושה חברי מועצה לכל היותר באופן שמספר כלל חברי הוועדה יהיה בלתי זוגי, מנהל אגף הרווחה או האגף לשירותים חברתיים, מנהל מחלקת החינוך, שני נציגי ציבור, מנהל בי"ס על יסודי ונציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים. אחד מחברי המועצה החבר בוועדה ישמש כיושב ראשה ע"פ בחירת המועצה.

כמו כן תוקנה התוספת הרביעית לפקודה (הוראות להכנת תקציב), כך שהוסף בה סעיף 10א, הקובע סעיף תקציבי למאבק בנגע הסמים, בכפוף להחלטת המועצה.
 

החוק המתקן מחיל את הסעיף גם על מועצות מקומיות באמצעות תיקון ס' 13ב לפקודת המועצות המקומיות

 
149יא.
(א) המועצה תבחר וועדה שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים, לגבי מניעה, שיקום וטיפול, לרבות טיפול בהשלכות הנובעות מהתמכרות לסמים וכן חינוך והסברה, בין השאר, לעניין הדין בשימוש בסמים; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.
 
(ב) חברי הוועדה יהיו - 
  1. שלושה חברי מועצה לכל היותר, בכפוף להוראות סעיף קטן (ג), שאחד מהם יהיה היושב ראש, כפי שתבחר המועצה;
  2. מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים חברתיים;
  3. מנהל מחלקת חינוך;
  4. שני נציגי ציבור, שיבחר ראש העיריה באישור המועצה;
  5. מנהל בית ספר בתחום שיפוטה של העיריה, שניתן בו חינוך על-יסודי, שינה מנהל מחלקת חינוך;
  6. נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים שימנה המנהל הכללי של הרשות. 
(ג) מספר חברי המועצה שיכהנו בוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים מכוח סעיף קטן (ב)(1). ייקבע על ידי המועצה, כך שכלל מספר החברים בוועדה יהיה בלתי זוגי.
   

 

 
סמל מדינת ישראל
English
Русский
العربية
קו חם למידע וייעוץ 1-700-500-508
הקו החם
אגף טיפול ושיקום
אגף אכיפה וחקיקה
אגף חינוך ומניעה
אגף הדרכות ומידע
אגף קהילה
תחום הקהילה
הוועדה ברשות המקומית
מדריך אגף קהילה 2011
רשימת מתאמים ארצית
מאגר פעילויות
מרכזי טיפול
מחקרי המדען
ספרייה ופרסומים
עלוני הסברה
טפסים
קישורים
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול © 2011
רח' כנפי נשרים 7, גבעת שאול, ת.ד 3985, ירושלים 91039, טל: 02-5675911 פקס: 02-6513956